REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym uszopa.pl (dalej: „Sklep” lub „Serwis”), a także prawa i obowiązki stron tych umów.
1.2. Serwis dostępny jest dla wszystkim osób (dalej: „Użytkowników”) pod adresem: www.uszopa.pl
1.3. Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest MATCHEM 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie (KRS: 0000180715, NIP: 9451930450, REGON: 357520510).
1.4. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom skuteczny kontakt to:
1.4.1. adres: ul. Hallerów 14b, 32-050 Skawina,
1.4.2. telefon: +48 885 989 028 – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00,
1.4.3. adres poczty elektronicznej: info@uszopa.pl
1.5. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.
1.6. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż produktów wskazanych w Serwisie (zwanych dalej: „Produktami”).
1.7. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt 1.2. Regulaminu, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, newslettera oraz poczty elektronicznej.
1.8. Sklep umożliwia:
1.8.1. założenie konta Użytkownika (dalej: „Konto”) i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzania zmian i modyfikacji danych, wgląd w status realizacji zamówień, przeglądanie historii zakupów, korzystanie z przechowalni, zapamiętywanie koszyka, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych oraz dostępu do archiwum zamówień,
1.8.2. pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep, 1.8.3. składanie zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”),
1.8.4. zapisanie się do newslettera (dalej: „Newsletter”) przez który rozumie się elektroniczną formę biuletynu informacyjnego Sprzedającego przeznaczonego dla wszystkich osób zainteresowanych nowościami i promocjami w ofercie Sklepu i wysyłaną do nich przez Sprzedającego za ich zgodą, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
1.8.5. przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.
1.9. W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta” rozumie się Użytkownika będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
1.10. W Regulaminie pod pojęciem: „Przedsiębiorcy na prawach konsumenta” rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego).
1.11. W celu dokonania rejestracji Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa), znajdującego się w formularzu rejestracji.
1.12. Samo korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat.
1.13. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia (pkt. 5.5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.
1.14. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.

2. Rejestracja Konta i zamówienia

2.1. Rejestracji Konta i zamówień (dalej: „Zamówienie”) w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną.
2.2. Serwis umożliwia rejestrację Konta, polegającą na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie i potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez kliknięcie w automatycznie generowany link wysyłany na podany w formularzu adres e-mail.
2.3. Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:
2.3.1. podanie w formularzu danych Użytkownika, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania Zamówienia,
2.3.2. zaakceptowanie Regulaminu, zapoznanie się z polityką prywatności Serwisu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.
2.4. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.
2.5. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie lub bez dokonywania takiej rejestracji. Umieszczenie przez Klienta Produktów w koszyku (tj. funkcjonalności Sklepu pozwalającej na podgląd Produktów już wybranych, a jeszcze nie zakupionych przez Klienta w procesie składania Zamówienia) nie wiąże się z ich zakupem lub rezerwacją.
2.6. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta.
2.7. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo oraz, że podane dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.
2.8. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, w sposób niezgodny z pkt.
2.1-2.7. powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedający ma prawo do odmowy sprzedaży Produktów w przypadku, w którym realizacja całości lub części Zamówienia nie byłaby możliwa, w szczególności z uwagi na brak dostępności Produktów.
2.9. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Kupującego.
2.10. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.9. powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.
2.11. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie zostanie przesłane drogą mailową.
2.12. W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w Zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta o przewidywanym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
2.13. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub części z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta i zwróci otrzymaną z tego tytułu cenę. Cena zwracana za niedostępny Produkt, pomniejszona będzie o wartość zgromadzonego na Koncie Klienta rabatu, jeśli przy zakupie Produktu Klient z niego skorzystał, z zastrzeżeniem, że Klient może ponownie skorzystać z tego rabatu w przyszłych transakcjach.
2.14. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
2.15. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk o którym mowa w pkt. 2.7. Regulaminu.
2.16. Sprzedający może weryfikować czy umowa sprzedaży zawierana przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych w ramach rzeczywiście wykonywanej przez danego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w szczególności poprzez weryfikację przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprzedający może zwrócić się w tym celu do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o dostarczenie informacji lub materiałów umożliwiających weryfikację powiązania nabywanego Produktu z branżą i specjalizacją Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT). Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy (chyba że warunki ograniczonej czasowo promocji stanowią inaczej). Całkowity koszt Zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku o którym mowa w pkt. 2.7. Regulaminu.
3.2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
3.2.1. za pobraniem – gotówką przy odbiorze Produktów (wysyłka za pobraniem),
3.2.2. przy odbiorze osobistym (płatność gotówką lub przedpłata),
3.2.3. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Serwisie (przedpłata),
3.2.4. przelewem za pośrednictwem serwisu płatności błyskawicznych online albo kartą kredytową lub debetową.
3.3. Sprzedający może wprowadzić także dodatkowe sposoby zapłaty, o których informacja będzie odpowiednio widoczna w Serwisie.
3.4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie, przy czym w przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w pkt 3.2.3. lub 3.2.4. powyżej wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty całej ceny za Produkty na rachunku bankowym lub koncie Sprzedającego albo w przypadku płatności ratalnych po uruchomieniu kredytu i przelewie należnej kwoty na konto Sprzedającego.
3.5. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia – Zamówienie zostanie anulowane.
3.6. Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez Sprzedającego nie łączą się z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w Sklepie.

4. Dostawa

4.1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem wskazanym w zdaniu poprzedzającym Sprzedający poprosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.
4.2. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.3. Po wcześniejszym ustaleniu terminu istnieje możliwość osobistego odbioru Produktów we wskazanym przez Sprzedającego punkcie odbioru.
4.4. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w Serwisie, którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia.
4.5. W przypadku Zamówienia większej liczby Produktów, czas wysyłki całego Zamówienia jest dostosowany do Produktu o najdłuższym czasie realizacji.
4.6. Szczegółowe informacje na temat warunków oraz cen dostaw Produktów znajdują się w cenniku zamieszczonym tutaj.
4.7. Realizujemy dostawę produktów w ilościach detalicznych. Przy zakupach hurtowych prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów i kosztów dostawy.
4.8. Darmową dostawą nie zostają objęte zakupy hurtowe oraz zakupy przekraczające łączną wagę produktów powyżej 25 kg.

5. Prawo odstąpienia

5.1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta nabywający Produkt w Sklepie mają możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Prawo odstąpienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.4.1. Regulaminu adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w pkt. 2.11. Regulaminu, lub łącznie z przesłanym Produktem.
5.2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
5.5. Sprzedający informuje, że prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1. Regulaminu, nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w związku z brzmieniem art. 38. Ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do umów:
5.5.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.5.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.5.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5.5.4. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
5.5.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.5.6. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
5.5.7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
5.5.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
5.5.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.5.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
5.5.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
5.5.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
5.5.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5.6. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej po wejściu na stronę: polityka prywatności.

7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów i tekstów (w tym Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Sprzedającego, jest zabronione.
7.2. Sprzedający informuje, że zdjęcia i wizualizacje Produktów zamieszczone w Serwisie służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Produktów oraz mogą różnić się w zależności od indywidualnych ustawień urządzenia Użytkownika.

8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną

8.1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8.2. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:
8.2.1. urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, a w szczególności może to być urządzenie pracujące pod kontrolną systemu operacyjnego Windows, Linux, MacOS, Android; minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 180x768;
8.2.2. zaktualizowana przeglądarka internetowa z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
8.2.3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash oraz akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader w wypadku gdy Serwis poprosi o ich instalację;
8.2.4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;
8.2.5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
8.2.6. informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.
8.3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji bądź poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.
8.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu.
8.5. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
8.5.1. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
8.5.2. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
8.5.3. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
8.5.4. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;
8.5.5. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
8.5.6. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
8.5.7. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
8.5.8. zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
8.5.9. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających wyżej wskazane treści.
8.6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
8.7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Sprzedający upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
8.8. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
8.8.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu;
8.8.2. reklamacja powinna zawierać co najmniej:
8.8.2.1. oznaczenie Użytkownika oraz jego niezbędne dane identyfikujące;
8.8.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
8.8.2.3. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.
8.9. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.
8.10. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
8.11. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
8.12. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
8.13. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
8.14. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający niniejszym informuje, iż:
8.14.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
8.14.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

9. Newsletter

9.1. Każdy Użytkownik może, poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz złożenie innych wymaganych oświadczeń, wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany adres poczty elektronicznej.
9.2. Newsletter zawiera informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz płatną promocję i reklamę.
9.3. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Sprzedający może okresowo przesyłać Newsletter na podany przez Użytkownika adres e-mail.
9.4. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny umieszczony w każdej z wiadomości Newslettera lub poprzez przesłanie wiadomości z żądaniem rezygnacji na adres email wskazany w pkt. 1.4.3. Regulaminu.

10. Reklamacje

10.1. W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
10.2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady Produktów na zasadach dotyczących rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami, w tym w szczególności do Przedsiębiorców na prawach konsumenta, przepisów art. 556.-576. Kodeksu cywilnego nie stosuje się (odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona).
10.3. W przypadku, gdy Kupującym nie jest Konsument lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta:
10.3.1. odpowiedzialność Sprzedającego obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą,
10.3.2. odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości Zamówienia,
10.3.3. Sprzedający nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich (w tym przewoźników, dostawców usług internetowych itp.).
10.4. Reklamacje wynikające z rękojmi mogą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu.
10.5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
10.5.1. oznaczenie osoby reklamującej, że wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących, w tym adresu mailowego;
10.5.2. oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
10.6. W przypadku braku wymaganych informacji, Sprzedający wezwie reklamującego do ich uzupełnienia.
10.7. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
10.8. W terminie 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem.
10.9. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
10.10. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
10.11. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
10.12. Sprzedający nie udziela gwarancji na swoje Produkty jednak odpowiada wobec Konsumentów za wady na zasadach dotyczących rękojmi.
10.13. Sprzedający nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.
10.14. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Produktem zalecamy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy sporządzenie protokołu ze zdarzenia w obecności kuriera oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedającego o zaistniałej sytuacji.
10.15. Kupujący niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika (kuriera) czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu Produktu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak protokołu uprawnia Sprzedającego do nieprzyjęcia zwrotu Produktu.
10.16. Kupujący niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedającym za pośrednictwem email (na adres: info@uszopa.pl), przed dokonaniem zwrotu w celu ustalenia terminu oraz sposobu odbioru zwracanego Produktu przez kuriera zamówionego na koszt takiego Kupującego przez Sprzedającego. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Sprzedającego.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
11.2. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt. 1.4.1. Regulaminu.
11.4. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie (w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem). W przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, właściwość prawa ustalana jest zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony praw konsumenta.
11.5. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.
11.6. Sprzedający informuje, że Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku doręczenie Regulaminu Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie go w Sklepie oraz na właściwych stronach internetowych Sprzedającego, a także poprzez przesłanie Regulaminu na adres mailowy Klienta.
11.7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09 2021 r.

Formularz odstąpienia od umowy sklepu internetowego www.uszopa.pl

arrow_upward
Ustawienia plików cookie

Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Jeśli nie akceptujesz opuść tę stronę internetową.

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
Nazwa pliku cookie Dostawca Cel, powód Wygaśnięcie
PrestaShop-# uszopa.pl Ten plik cookie pomaga utrzymać otwarte sesje użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej i pomaga im w składaniu zamówień i wielu innych operacjach, takich jak: data dodania pliku cookie, wybrany język, używana waluta, ostatnia odwiedzana kategoria produktów, ostatnio oglądane produkty, identyfikacja klienta, imię, imię, zaszyfrowane hasło, adres e-mail powiązany z kontem, identyfikacja koszyka. 4800 godziny
Marketing
Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
Preferencje
Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.
Statystyka
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
Nazwa pliku cookie Dostawca Cel, powód Wygaśnięcie
collect Google Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu odwiedzającego i jego zachowaniu. Śledź odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. Sesja
r/collect Google Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu odwiedzającego i jego zachowaniu. Śledź odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. Sesja
_ga Google Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. 2 lata
_gat Google Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań 1 dzień
_gd# Google To jest sesyjny plik cookie Google Analytics służący do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. Sesja
_gid Google Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. 1 dzień
Wydajnościowe pliki cookie
Pliki cookie używane specjalnie do gromadzenia danych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, które strony witryny są odwiedzane najczęściej lub czy otrzymują komunikaty o błędach na stronach internetowych. Te pliki cookie monitorują tylko działanie witryny w trakcie interakcji użytkownika z nią. Te pliki cookie nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację odwiedzających, co oznacza, że wszystkie gromadzone dane są anonimowe i służą wyłącznie do poprawy funkcjonalności strony internetowej.
Treść niedostępna